WAT FLUISTEREN KINDEREN?

Als de gemeentelijke transitie in 2015 gestalte krijgt, wordt het tijd voor transformatie. De oude dossiers van vml. Regionaal Bureau Jeugdzorg open maken en opnieuw bekijken, met de nieuwe mogelijkheden, die er zijn. Zorg, dichtbij op maat. Ouders een Persoongebonden Budget toekennen, waarvoor de sociale verzekeringsbank de administratie kosteloos verzorgd, waarmee ouders de zorg die zij wensen kunnen inkopen. Met Zorgcoördinator in het gezin en Gezinsplan gaat dit zeker lukken.

De nieuwe Jeugdwet is ontstaan vanwege de grote onvrede over het functioneren van de Kinderbescherming in Nederland, aangestuurd door Regionale Bureau’s Jeugdzorg, die de Kinderrechter Maatregelen voorleggen als Uithuisplaatsing, Onder Toezichtstelling of uit de Ouderlijke Macht zetten. Gezinsvoogden zijn géén hulpverleners, maar managers van een dossier. In de Gooi- en Eemlander stond onlangs een interview met de Amsterdamse Kinderrechter Ronny van de Water, die ventileerde ‘bijna geen kinderen gezien, die baat hebben bij het instellingsleven’. Dat klopt.

De aandacht en verzorging die kinderen krijgen in instellingen heeft altijd gedeeld te worden met andere kinderen, die vaak aan gedragsstoornissen lijden, vanwege traumatische ervaringen in hun leven opgedaan. Uiteraard is gedeelde aandacht in een gezin altijd aanwezig. Ouders ondersteunen, die met meervoudige problematiek in hun gezin worden geconfronteerd werkt beter: oplossingsgericht. Als Zorgcoördinator heb ik daar expertise en ervaring mee.

De perverse financiële prikkel die kleefde aan het systeem dat Nederland achter zich wil laten, is gerelateerd aan de afhankelijkheid van zorginstellingen van Regionale Bureau’s Jeugdzorg voor hun clièntele. Het oude systeem gaf meer leed dan vreugde in kinderlevens. Waarheidsvinding was in het geheel niet aan de orde in dit systeem. Dossiers werden eindeloos herhaald, ook de onjuistheden daarin voor de Kinderrechter. Vechten tegen de bierkaai is wat ouders ervaren, die ervaringen hebben met het oude systeem. Slechts via hoger beroep bij het Gerechtshof krijg je je kind soms weer thuis.

Als systeem therapeut van familiesystemen valt mij altijd op dat kinderbeschermers daarvan weinig op de hoogte zijn. Voor expertise worden gedragswetenschappers geraadpleegd, die meestal het kind niet gezien of ervaren hebben en de ouder(s). Familie banden zijn de sterkste die er zijn, in het onderbewuste van het familie systeem en het gezin aanwezig. Onzichtbare draden met elkaar verbonden, die resoneren met elkaar. Je vader en moeder kennen en zij jou, is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen hebben beide ouders nodig. Onthoud ze dat niet.

Vandaar dat vechtscheidingen in wezen kindermishandeling zijn, want het kind is afhankelijk en solidair aan beide ouders. Kind-gerichte aandacht voor de ontwikkeling en de vragen waarmee een kind soms worstelt, is van groot belang. Quality time.

Met de vele aandacht afleiders die er zijn via sociale media, laptop, mobiles, internet, t.v., reclames, kan het kind deze kind-gerichte aandacht tekort komen. Verwaarlozing waarmee het kind geen positief zelfbeeld kan ontwikkelen. Een vaste gezinsavond instellen waarop spelletjes worden gedaan, gesproken en geplaagd wordt op emotioneel niveau met elkaar, kwetsbaar kunnen zijn en daarvoor niet afgerekend worden, helpt bij karaktervorming.

Je veilig voelen in het gezin. Dat fluisteren kinderen.