Uitgangspunten Transformatie Sociaal Domein gemeenten

Centraal staat de hulpvrager en ervaringsdeskundige. bedrijf van de toekomst

Uitgangspunten en doelen:

1. Preventie (van schuldenlasten).
Preventie wordt aangeboden met PIT, Welzijn, budgetcoach aan huis mogelijk maken, CJG, Wegwijs, Humanitas, landelijk met opgeleide vrijwilligers, maatschappelijk werk, Apotheek, praktijk.
Dat betreft preventie op het gebied van zowel lichamelijk en geestelijk welzijn als financieel.

2. Hulpvrager staat centraal: de vraag is leidend.
Van afhankelijk naar aanhankelijk beleid met ervaringsdeskundigen: hulpvragers met ervaring. Loketten en teams betrekken betaalde ervaringsdeskundigen bij uitvoering armoedebestrijding en oplossingen, die de zelfredzaamheid bevorderen.

3. Maatschappelijke initiatieven daadwerkelijk ondersteunen. Community. 
Armoedebestrijding en zelfredzaamheid staan centraal. Weggeefwinkels, Voedselbanken, weggeef boxen voedsel, warme maaltijden, Gezinnen voor gezinnenDementie vriendelijkWerk vinden / Werkgevers / vacatures / vrijwilligers in de regio, Community.

4. Aanbod vereenvoudigen en overzichtelijk presenteren voor gebruikers.
Professionaliseren met behulp van ervaringsdeskundigen, waarbij de vraag leidend is.
Overzichtelijk presenteren voor doelgroepen, dienstverleners en volksvertegenwoordigers.

5. Zelfredzaamheid bevorderen: primair aanbieden Persoonsgebonden budget. Persoonsgebonden budget (PGB) schept keuzevrijheid voor hulpvragers, met ondersteunende hulp in uitvoering PGB. Humanitas Vrijwilligers Thuisadministratie , Wegwijs, zorgcoördinatoren aan huis ter ondersteuning, verwijzen naar praktijken.

6. Zelfredzaamheid een stap te hoog: zorg in natura aanbieden aan hulpvragers.
Bij zorg in natura zijn de kosten van personeel voor de gemeente. Zuiver inzetten voor wie dat nodig hebben, bespaart kosten, zoals op het lokaal team, welzin, beweging 3.0.

7. Overheid is er voor burger, hulpverleners bieden oplossingen / crisisinterventie.
Professionalisering van loketten en teams, die daadwerkelijk oplossingen aanbieden en crisisinterventie kunnen toepassen, zoals bij dreigende woningontruimingen door schuldenlasten, uithuisplaatsingen van kinderen voorkómen is de opdracht.

Samenwerking met woningbouwcorporaties, vrijwilligersorganisaties met opgeleide vrijwilligers, gespecialiseerde praktijken en huisartsen met beroepsgeheimhouding, ten dienste van de hulpvrager, zowel de volwassene, oudere, jongere als kind, en het gezin.

Prioriteit heeft nr. 4 Het personeel van het WMO loket, als ervaringsdeskundig personeel inzetten tot overzichtelijk maken en vereenvoudigen van aanbod regelingen door de gemeente en rijksoverheid aangeboden op het gebied van inkomensondersteunende maatregelen voor burgers en gezinnen, studiekosten tegemoetkoming, armoede verminderen, speciaal onder kinderen met advies hetgeen ontbreekt.
Daarbij staat de hulpvrager centraal, de vraag is leidend, zoals genoemd onder 2. waarbij ervaringsdeskundigen (als hulpvragers met ervaring) betaald worden betrokken.

Voor overzicht regelingen verwijs ik naar de notitie na Rondgang door het Sociale Domein:
‘Een goede opstap naar investering tot transformatie van het sociaal domein’ 3 mei 2017. Notitie is op te vragen bij mijn praktijk Family Coach / Natuurgeneeskundig therapeut.

Een aantal bestaande diensten en loketten (WMO), teams kunnen komen te vervallen of kunnen worden beperkt, dat tijd- en kostenbesparing oplevert, wat betreft intern overleg lokaal team Baarn / Bunschoten / Soest, waar hoogste overhead kosten aanwezig zijn.
Ont-schotten, korte lijnen ten behoeve van de hulpvrager. Binnen een week antwoord.

Waar geen wil is, is een weg. Wees daarvan overtuigd.

Baarn, 10 mei 2017 Annemarie M. Schaacke
Bedrijf van de Toekomst; Consultancy in samenwerking